Om Dansk Rorschach Selskab

Dansk Rorschach selskab er et uafhængigt videnskabeligt selskab
Member of International Society of the Rorschach
Dansk Rorschach Selskab blev stiftet i 2016. Selskabet har p.t. 91 medlemmer


Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten.

DRS arranngerer medlemsmøder og Workshops, koordinerer videreuddannelse i Rorschachtestning og koordinerer adgang til supervisorer. DRS har oprettet LinkedIn gruppen 'Rorschach og personlighedsundersøgelser', som man kan tilmelde sig, hvis man er interesserer i at drøfte rorschachanliggender med andre rorschachentusiaster.

Gallery
Gallery
Gallery

Vores formål

Dansk Rorschach Selskabs formål er at fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten

 • Connector.

  At støtte, udvikle og koordinere uddannelse og supervision i Rorschachtesten

 • Connector.

  At styrke udveksling af viden og erfaringer blandt selskabets medlemmer

 • Connector.

  At styrke systematisk erfaringsopsamling og forskning i Rorschachtesten

 • Connector.

  At udbrede kendskab til Rorschahctestne i offentligheden og i andre faggrupper, som psykologer samarbejder med.

 

Udtalelser

Om anvendeligheden af Rorschach i forældrekompetenceundersøgelser
Korrespondance med socialministeriet omkring brugen af Rorschach i forældrekompetenceundersøgelser


Om anvendeligheden af rorschach i forældrekompetenceundersøgelser

Se udtalelse fra DRS

Dansk Rorschach Selskabs bestyrelse


 • Kim Gabriel Hansen, formand
  Helge Kolodziej, næstformand
  Mette Bork, kasserer
  Eva Ørum, sekretær

  Eva Neerup-Lundh
 • Grethe Møldrup-Koch
  Rasmus Revsbech
  Michael Schiøth

  Tove Klausen, suppleant
  Helle Jørgensen, suppleant


Vedtægter for Dansk Rorschach Selskab

Selskabet er stiftet af psykologerne Tove Klausen, Philip Kjær, Lis Birkballe, Grethe Møldrup Koch, Mette Bork, Eva Neerup-Lundh, Helle Jørgensen, Eva Ørum og Kim Gabriel Hansen..

§ 1 Navn
Dansk Rorschach Selskab

§ 2 Formål
 At fremme Rorschachtestens anvendelse og udbredelse i dansk psykologi, og at højne kvaliteten af danske psykologers brug af Rorschachtesten.
 At støtte, udvikle og koordinere uddannelse og supervision i Rorschachtesten.
 At styrke udveksling af viden og erfaringer blandt selskabets medlemmer.
 At styrke systematisk erfaringsopsamling og forskning i Rorschachtesten.
 At udbrede kendskab til Rorschachtesten i offentligheden og i andre faggrupper, som psykologer samarbejder med.

§ 3 Selskabets aktiviteter
•  2-dages supervisionsworkshop hvert år med en international ekspert, primært tiltænkt erfarne rorschachbrugere, men åbent for alle medlemmer. Gerne med et symposium med forskning tilknyttet. Generalforsamlingen kan arrangeres i forbindelse hermed.
•  Andre workshops med konkrete emner.
•  Mindst to årlige medlemsmøder, på skift i Jylland / Sjælland (gerne Aarhus og Næstved).
•  Bestyrelsesmedlemmerne tilstræber at deltage i medlemsmøderne. Bestyrelsen nedsætter udvalg der referer til bestyrelsen og som kan arbejde med emner som fx:
– Koordinering af supervisionsmuligheder rundt om i landet.
–  Formulering af indhold i en rorschachuddannelse / supervisoruddannelse
–  Rorschach i offentligheden / andre faggrupper.
–  Rorschach i psykiatrien
–  Rorschach i PPR og specialpædagogik.
–  Støtte til systematisk erfaringsindsamling / forskning.
–  Hjemmeside for selskabet / Linkedin gruppe.
–  PR / Pressegruppe.
•  Af hensyn til koordinering bør der være mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.
•  Selskabets aktiviteter bør så vidt muligt være meritgivende til DPs specialistuddannelse / forhåndsgodkendelse.
•  Det skal tilstræbes, at der i starten oparbejdes et overskud ved kursusvirksomheden, således at Selskabet har frihed til at satse på mindre sikre arrangementer i fremtiden. Kursusholdere og oplægsholdere aflønnes som udgangspunkt på et niveau svarende til DPs kurser.
•  Bestyrelsen melder Selskabet ind i International Rorschach Society, og tilbyder medlemmerne at være medlemmer af IRS gennem vores Selskab.

§ 4 Medlemmer
Som medlemmer kan optages psykologer, der er interesseret i Rorschachtesten, og som kan tilslutte sig Selskabets formål.
Som associerede medlemmer uden stemmeret kan optages studerende og særligt interesserede fagpersoner, der ikke er psykologer. Studerende betaler halv pris.
Optagelse i selskabet finder sted ved henvendelse til sekretæren og betaling af kontingent. Kun medlemmer, der har betalt deres kontingent, har stemmeret.

§ 5 Generalforsamling
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes én årlig generalforsamling i forbindelse med den årlige Workshop og evt. symposium.
Generalforsamlingen afholdes på skift mellem landsdelene eller centralt i landet.
Indkaldelse sker pr. mail og gennem Linkedingruppen med mindst 8 ugers varsel. Forslag til dagsorden skal være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen, således at endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før afholdelsen.
Regnskabet for det foregående år udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden.
På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab med revisorbemærkninger til godkendelse.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af budget og kontingent (pt. 400 kr.).
8. Valg af formand.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer.
10. Eventuelt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer, som har betalt deres kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom.
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling indeholder dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelse af anmodning.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der konstituerer sig selv med næstforkvinde/mand, sekretær og kasserer.
Selskabet tegnes af formanden og kasseren i forening.
•  Man vælges til bestyrelsen for 2 år ad gangen, ved første generalforsamling vælges dog tre medlemmer for 3 år. Derved er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert andet år. Formanden vælges for 2 år ad gangen.
•  Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentanter fra de forskellige landsdele.
•  Man kan genopstille til bestyrelsen.
•  Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol via sekretæren.
•  Generalforsamlingen kan vælge op til tre suppleanter. Suppleanterne har møde- og taleret, ikke stemmeret i bestyrelsen, men følger arbejdet i bestyrelsen. Suppleanterne vælges for to år ad gangen, dog vælges en suppleant for tre år på første generalforsamling.
•  Fratræder et bestyrelsesmedlem inden afslutning af sin valgperiode udpeger bestyrelsen en af suppleanterne som nyt bestyrelsesmedlem. Det udpegede bestyrelsesmedlem sidder indtil udløb af det fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

§ 7 Regnskab
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskab udarbejdes af den valgte kasserer, og gennemgås af revisorerne. Kasseren og formanden har adgang til selskabets bankkonto.

§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer og mindst halvdelen af stifternes stemmer. Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsordenen.

§ 9 Opløsning
Selskabet kan opløses, såfremt 4/5 af de fremmødte stemmer herfor ved en generalforsamling. Beslutningen skal endelig godkendes ved en urafstemning blandt medlemmerne med 4/5 flertal af medlemsskaren.

Selskabets midler skal ved opløsning af selskabet bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen

Bliv medlem nu.

Man kan blive medlem ved at indsende indmeldelsesblanketten samt indbetale 400 kr. til Selskabet bankkonto i Danske Bank, 9570 – 11879470 med angivelse af navn og emailadresse.

Indmeldelsesblanket