Specialist uddannelsen

Kurser i Hillerød

Grundkursus I Rorschach (3 dage) ved Kim Gabriel Hansen
Sted: Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød
Stutterivænget 2, 3400 Hillerød

I samarbejde med Dansk Rorschach Selskab arrangeres grundkursus i Rorschach. Dette kursus er et alternativ til kurserne i Aalborg for de psykologer der bor i København og på Sjælland/Fyn. Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening som meritgivende ved videreuddannelserne i psykoterapi, børn, og klinisk børnepsykologi, hvis man efterfølgende tager det videregående kursus. Der vil i efteråret 2019 blive arrangeret et videregående kursus over fem dage på samme kursussted.

Kursusdage: 24.-25. januar og 1.marts 2019, alle dage kl. 9.30-16.30. (under planlægning).

Tilmeldingsfrist 15.12. 2017. Pris 5.700 kr.

Tilmelding og nærmere oplysninger på mail: kimgh@post.tdcadsl.dk

Videregående kursus i Rorschach (børn og unge) (5 dage) ved Kim Gabriel Hansen

Sted: Behandlingshjemmet Stutgården, Stutterivænget 2, 3400 Hillerød.

I samarbejde med Dansk Rorschach Selskab arrangeres grundkursus i Rorschach. Dette kursus er et alternativ til kurserne i Aalborg for de psykologer der bor i København og på Sjælland/Fyn.

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening som meritgivende ved videreuddannelserne i psykoterapi, børn og i klinisk børnepsykologi, hvis man forud har taget grundkursus. Tilmelding til kimgh@post.tdcadsl.dk.

Deltagere: Min 5, max 8 deltagere, alle psykologer.

Kursusdage: 27.-28. august, 24.-25. september og 29. oktober 2018. alle dage kl. 9.30-16.30.

Tilmeldingsfrist 6.8. 2018. Pris 8.750 kr. Prisen er inklusive morgenkaffe/-brød, frokost og eftermiddagskaffe/-kage.

Nærmere oplysninger og tilmelding til Kim Gabriel Hansen, specialist og supervisor i psykoterapi, børn og voksne, godkendt som supervisor i klinisk børnepsykologi, formand for Dansk Rorschach Selskab, på mail: kimgh@post.tdcadsl.dk.

Supervisionskursus I Rorschach (2 dage) ved Kim Gabriel Hansen

Sted: Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød, Stutterivænget 2, 3400 Hillerød.

Dansk Rorschach Selskab arrangerer supervisionskursus i Rorschach med Kim Gabriel Hansen som underviser. Dette kursus er et alternativ til kurserne i Aalborg for de psykologer der bor i København og på Sjælland/Fyn.

Deltagerkvalifikationer: Kendskab til Exners Rorschach System svarende til grundkursus (3 dage) og videregående kursus (5 dage).

Kurset er beregnet på psykologer, der har brug for supervision som led i specialistuddannelsen i Rorschach. Tidligere deltagere, der har brug for et brush-up eller har brug for at arbejde med at blive mere sikre i metoden, er meget velkomne.

På kurset introduceres og anvendes det gratis scoringsprogram CHESSSS, som deltagerne skal have downloaded inden kursusstart fra www.chessss.org.

På kurset arbejdes grundigt og detaljeret med tilbagemelding på prøveoptagelse og inquiry, samt grundig gennemgang af scoring og tolkning af deltagernes egne protokoller. Der kan nås en-to protokoller pr. dag.
Nyere forskning vedr. Rorschach vil blive gennemgået.

Min. 5 deltagere, max. 8 deltagere, som alle er psykologer.

Kurset tæller som 12 timers gruppesupervision ved Dansk Psykologforenings specialistuddannelser.

Kursusdage: 19.-20. november 2018, begge dage kl. 9.30-16.30.

Tilmeldingsfrist 1. november 2018.

Pris 3.800 kr.

Nærmere oplysninger og tilmelding til Kim Gabriel Hansen, specialist og supervisor i psykoterapi, børn og voksne, godkendt som supervisor i klinisk børnepsykologi, formand for Dansk Rorschach Selskab, på mail: kimgh@post.tdcadsl.dk

Kurser ved Folkeuniversitetet i Aalborg:


Sted:
Folkeuniversitetet, Seminarrum, lokale C2-12
C. A. Olsesensgade 4, 2. sal
9000 Aalborg
Datoer:
20.-21.9.. og 24.10. 2018 kl. 09:00-16.00.
Varighed:
3 gange
inkl. materialer og fuld forplejning.

Tilmelding til Folkeuniversitetet.

Tilmeldig her

Læs mere her

Sted:
Folkeuniversitetet i Aalborg
C.A. Olesensgade 4, 2. sal
9000 Aalborg
Datoer:
19.-20. april, 23.-24. maj og 13. juni 2018 kl. 09:00-16:00.

Inkl. materialer og fuld forplejning

Tilmelding til Folkeuniversitetet.

Tilmelding her 

Læs mere her

Sted:
Folkeuniversitetet i Aalborg
C. A. Olesensgade 4, 2. sal,
9000 Aalborg
Datoer:
Den 5.-6. december 2018.

Inkl. materialer og fuld forplejning.

Tilmelding her

Læs mere her


Godkendte supervisorer med ledig tid


Alle godkendte specialister og supervisorer i Rorschach


 • Lis Birkballe
 • Mette Bork
 • Kim Gabriel Hansen
 • Helge Kolodziej
 • Lone Hjerrild Møller

 

 • Lis Birkballe
 • Mette Bork
 • Kim Gabriel Hansen
 • Lars Bo Jørgensen
 • Sofia Karlsson
 • Helge Kolodziej
 • Lone Hjerrild Møller
 • Michael Schiøth
 • Malene Suneson
 
 

Retningslinjer for specialist- og supervisoruddannelse i Rorschach

Retningslinjerne er vedtaget på bestyrelsesmøde i Dansk Rorschach Selskab den 20. april 2017, med rettelser i juni 2017.
Retningslinjerne skal evalueres efter overgangsordningen slutter den 31.12. 2019.

Uddannelserne skal styrke Selskabets formål og passes ind i selskabsaktiviteterne, så uddannelseskandidaternes arbejde kommer medlemmerne til gode. Uddannelsen til specialist skal kunne tages på 3 år. Uddannelsen til supervisor skal kunne tages på 2 år.
Efter uddannelsen skal en specialist:
a. Kunne gennemføre prøveoptagelse og inquiry uden store fejl.
b. Kunne score rorschachsvar med en rimelig reliabilitet.
c. Kunne gennemføre og formulere stepvis tolkning efter The Comprehensive System med supplerende skalaer og med inddragelse af ny forskning, og sammenfatte hypoteser til en ’final description’, jf. John Exners casebeskrivelser (se ”Vejledning til fortolkning af Rorschachprøven”, oversat fra ”A Primer for Rorschach Interpretation”, Exner, 2000)
En supervisor skal have yderligere erfaring med korrekt prøveoptagelse og scoring, og have et dybere og bredere teoretisk grundlag. En supervisor skal have internationale erfaringer med anvendelsen af testen og have kendskab til andre traditioner end The Comprehensive System.
1. Introduktionsforløb:
a. Teori (30 timer):
30 timer (5 dages kursus, svarende til grundkursus samt første to dage af det videregående kursus) i grundlæggende administration, scoring og tolkning. Der regnes 6 timer pr kursusdag.
Introduktionsforløbet kan tages indenfor et år på de udbudte undervisningshold i Rorschach (fx i Aalborg og Hillerød).
Uddannelsesudvalget udarbejder liste over obligatorisk litteratur.
b. Supervision (30 timer – 10 protokoller)
18 timer fra videregående kursus, 12 timer fra supervisionshold. Max gruppestørrelse på 8 deltagere.
Uddannelsesudvalget arbejder for at koordinere supervisionshold rundt om i landet.
2. Træningsforløb:
a. Supervision (90 timer – 30 protokoller):
90 timers supervision af godkendt supervisor (individuelt eller i gruppe) svarende til at kandidaten alt i alt gennemgår 40 protokoller. Dette krav er i overensstemmelse med Anne Maria. Rossos forskning (Rosso, 2015). Supervisionsforløbet skal dokumenteres med underskrevet supervisionsbevis med godkendelse af/fra supervisor/supervisand.
Minimum 12 timer skal være individuel supervision. Minimum 12 timer skal være fra International workshop. Maksimum 24 timer i gruppe på 9-25 deltagere. Anden gruppesupervision må højst have 8 deltagere.
Træningsforløbet kan gennemføres over to-tre år på fx flg. måde:
• 12 timers individuel supervision
• 36 timers supervisionshold (fx: 6 hele dage i gruppe eller 12 x 3 timer fortløbende gruppe)
• 18 timers deltagelse i medlemsmøder (seks møder)
• 24 timers DRS internationale workshop (med Anne Andronikof og andre) (2 workshops)
Uddannelsesudvalget arbejder for at koordinere supervisionshold rundt om I landet.
3. Eksamen:
Når introduktionsforløb og træningsforløb er gennemført, skal kandidaten til specialisteksamen, bestående af tre faser:
a. Scoring af 5 protokoller, udvalgt af uddannelsesudvalget, med rimelig reliabilitet. Scoringerne skal indsendes i CHESSSS, så KAPPA koefficienter kan beregnes. Tidsfrist 1 uge.
b. Derefter skal kandidaten indsende og have godkendt 3 protokoller, som kandidaten har optaget, med scoring og grundig beskrivelse af tolkning ad modum Exner inkl. en ’final description’, (jf. ”Vejledning til fortolkning af Rorschachprøven”, oversat fra ”A Primer for Rorschach Interpretation” (Exner, 2000).
c. Til sidst skal kandidaten fremlægge, gennemgå og diskutere én af protokollerne på et medlemsmøde.
Uddannelsesudvalget vælger i samråd med bestyrelsen på skift blandt de godkendte supervisorer en censor, der forestår eksamen for hver enkel kandidat, og vurderer om kandidatens arbejde med prøveoptagelse, scoring og tolkning er af tilstrækkelig høj kvalitet. Kvalitetsstandarder udarbejdes af uddannelsesudvalget og godkendes af bestyrelsen. Eksamen afholdes en gang om året i januar måned.
Uddannelsesudvalgets censor aflønnes med et bestyrelsesfastsat gebyr, som betales af kandidaten (p.t. 2.000 kr.).
Efter bestået eksamen kan man betegne sig som: ’Rorschachspecialist, godkendt af Dansk Rorschach Selskab’.
1. Teori
Yderligere 42 timers teori (fx: deltagelse i International kongres (IRS eller CSIRA) 3 dage, samt 1 dag præ-kongres workshop og 3 dages Summer Seminar). En dag på kongres/seminar regnes som 6 timers teori. Teori, som har talt med til supervisorkandidatens specialistuddannelse kan ikke tælles med her.
Uddannelsesudvalget udarbejder liste over obligatorisk litteratur.
2. Supervision
Yderligere 60 timers supervision (så supervisor har erfaring med i alt 60 protokoller, jf Rosso, 2015). Af den yderligere supervision skal minimum være 12 timer individuelt, minimum 12 timer fra international workshop. Supervision, som har talt med til supervisorkandidatens specialistuddannelse kan ikke tælles med her.
3. Forskningsartikel
Udarbejdelse af artikel om egen erfaringsindsamling, gerne normstudier, eller om nyere (seneste ti års) forskning, max ca 10 sider til vores interne on-line bibliotek/tidsskrift samt præsentation af denne på et medlemsmøde eller årligt symposium i forbindelse med workshop og generalforsamling. Artiklens problemformulering skal godkendes af en censor udpeget af uddannelsesudvalget blandt de godkendte supervisorer, der også skal godkende den færdige artikel samt fremlæggelsen.

Uddannelsesudvalgets censor aflønnes med et bestyrelsesfastsat gebyr, som betales af kandidaten (p.t. 2.000 kr.).
Efter bestået eksamen kan man betegne sig som ’Specialist og supervisor i Rorschach, godkendt af Dansk Rorschach Selskab’. Man skal være medlem af Dansk Rorschach Selskab for at kunne blive godkendt som specialist og supervisor

I en overgangsordning indtil 31.12.2019 kan medlemmer, der skriftligt har dokumenteret erfaringer svarende til indholdet af specialistuddannelsen, efter individuel vurdering af uddannelsesudvalget, og evt. med krav om bestået eksamen, afhængig af deres erfaring, godkendes som specialister af Bestyrelsen, efter indstilling fra uddannelsesudvalget.

Ansøgere vil få at vide, hvad de evt. mangler for at kunne gå til eksamen, hvis de ikke opfylder kravene.

I en overgangsordning indtil 31.12.2019 kan medlemmer som har arbejdet med Rorschach i mere end 10 år, og som skriftligt har dokumenteret erfaringer svarende til indholdet af supervisoruddannelsen, godkendes som supervisorer af Bestyrelsen efter indstilling fra uddannelsesudvalget, evt. efter krav om supplerende kurser/eksamen.

Ansøgere vil blive orienteret om, hvad de evt. mangler i at kunne blive godkendt som supervisorer.

Man skal ikke betale gebyr for at blive godkendt efter overgangsordningen.

Dansk Rorschach Selskab anbefaler, at psykologer kun anvender Rorschachtesten, hvis de har påbegyndt et introduktionsforløb, og at psykologer, der ikke har færdiggjort deres specialistuddannelse, modtager løbende supervision indtil bestået specialisteksamen.

Denne anbefaling er begrundet i et fagetisk krav om kun at bruge metoder som man er kvalificeret til gennem uddannelse, træning og erfaring.
Dansk Rorschach Selskab anbefaler, at psykologer, der er godkendt som specialist eller som specialist og supervisor vedligeholder deres færdigheder ved at arbejde med mindst 6 protokoller årligt, enten gennem egen testning eller ved at deltage i scoring og tolkning af andres protokoller gennem deltagelse i supervisionsgruppe.

Denne anbefaling er begrundet i Anne Maria Rossos forskning (Rosso, 2015).

Dansk Rorschach Selskab anbefaler supervisorer lejlighedsvis at deltage i internationale kongresser eller Summer Seminares, for at følge med i den internationale forskning .

Exner, J, E. Jr (2000) A primer for Rorschach Interpretation.
Rosso, Anna Maria (2015) The effect of administration and Inquiry skills on Rorschach protocols: a crucialmatter for training and research. Oral presentation at the II Congress of CSIRA, Milano, 2015.
Hvis man vil ansøge om godkendelse som specialist og/eller supervisor skal man udskrive og udfylde de tre blanketter:
• Ansøgningsskema
• Dokumentation for Introduktionsforløb
• Dokumentation for træningsforløb

Download blanketter her

Skemaerne indscannes sammen med dokumentation for kursus- og supervisionsdeltagelse til Dansk Rorschach Selskab, mailadresse info@rorschachdanmark.dk. Man skal ikke indsende noget materiale med postvæsnet, alt materiale skal scannes ind og sendes elektronisk. Hvis man ikke kan finde gamle kursusbeviser, kan man skrive, at man har deltaget, men mangler kursusbevis.

Hvis man ansøger om at gå til eksamen skal man samtidig indbetale 2000 kr i gebyr til vores bankkonto 9570 – 11879489.
Beløbet bruges til at aflønne censor, der skal vurdere ansøgerens indsendte materiale. Hvis man ansøger efter overgangsordningen skal man ikke betale gebyr. Efter overgangsordningen vurderer vi efter ansøgerens samlede erfaring, og langvarig erfaring kan afløse eksamen på specialistuddannelsen og forskningsartiklen på supervisoruddannelsen.

Uddannelsesudvalget vil herefter behandle ansøgningen, og give indstilling til bestyrelsen om godkendelse eller krav om supplerende kursus- eller supervisionsdeltagelse. Man vil muligvis blive bedt om yderligere oplysninger.

Man må påregne nogle måneders behandlingstid, men vi behandler ansøgningerne så hurtigt som muligt.