Referat af stiftende generalforsamling for Dansk Rorschach Selskab den 15. januar 2016

Til stede: Tove Klausen, Philip Kjær, Lis Birkballe, Grethe Møldrup Koch, Mette Bork, Eva Neerup-Lundh, Helle Jørgensen, Eva Ørum og Kim Gabriel Hansen.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Kim Gabriel Hansen, referent Eva Ørum

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3. Runde og kort beretning om baggrunden.
Runde om deltagernes erfaring med Rorschach samt orientering om baggrund for generalforsamlingen v/Kim Gabriel Hansen.

4. Drøftelse af vedtægtsforslag, paragraf for paragraf, vedtagelse af modificerede vedtægter.
Vedtægtsforslaget blev vedtaget med få ændringer. De reviderede vedtægter vedlægges

5. Sted og termin/dato for den årlige workshop, evt. symposium og generalforsamling:
Efterår i Middelfart.

6. Valg af formand
Kim Gabriel Hansen blev valgt for max 2 år, jf. vedtægterne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer
Næstformand: Eva Neerup-Lundh valgt for 3 år.
Kasserer: Mette Bork valgt for 3 år (Philip Kjær finder et brugbart computerprogram). Mette åbner en bankkonto for selskabet.
Sekretær: Eva Ørum valgt for 2 år.
Philip Kjær valgt for 3 år.
Grethe Møldrup valgt for 2 år.
Suppleant: Helle Jørgensen
Suppleant: Tove Klausen
Suppleanterne har adgangs- og taleret til bestyrelsesmøderne.
Revisor: Lis Birkballe
OBS: der skal findes endnu en revisor uden for bestyrelsen

Første konstituerende møde afholdes den 4.4.2016 kl. 14 hos Grethe Møldrup Koch, Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75, 5500 Middelfart, Tlf 64429688, evt mobil 40684084

8. Nedsættelse af udvalg (bestyrelsesrepræsentanter)og drøftelse af udvalgenes kommissorium. Alle udvalg kan (gerne) suppleres med medlemmer uden for bestyrelsen.
• Forberedelse af workshop 8.-9. september 2016 Middelfart: Eva N – Kim – Mette. Forventede datoer 8.-9-august eller 3.-4. november 2016.
• Forberedelse af workshop og generalforsamling 2017: Philip – Kim – Eva Ø.
• Medlemsmøder:
 forår 2016 Sjælland: Helle – Eva Ø. Der udsendes dato og program (Kim Gabriel Hansen: brug af CHESSS) snarest via LinkedIn
 efterår 2016 Jylland: Aflyst pga. manglende arrangementskapacitet. Eller medlemsmødet kan evt. gentages i Jylland, hvis der findes et lokale.
 forår 2017 Jylland: Mette – Grethe – (Lis)
• Uddannelsesudvalg – (universitetssituationen, fx præsentation på minikonferencer på Ålborg Universitet)
 Kim – Eva Ø – Tove – (Philip)
• Hjemmeside – offentlighedsudvalg
 Philip – Kim – Eva N
• Andre: Kan nedsættes løbende.

9. Eventuelt
• Brainstorm om ideer for fremtidige Workshops:
 James Kleiger om tankeforstyrrelser, Ety Berant om tilknytning, Barton Ewans om objektrelationsteori og Rorschach. Forslag fra medlemmer vil være velkomne.

 

Referent Eva Ørum

 

 

Download referatet her